Общи Условия ДС Корпорейшън ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИЯ ОПЕРАТОР “ДС Корпорейшън” ЕООД И АБОНАТИТЕ НА КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАДИО- ТЕЛЕВИЗИОННИ СИГНАЛИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Тези Общи условия регламентират взаимоотношенията между  “ДС Корпорейшън” ЕООД в качеството му на далекосъобщителен оператор, наричан за краткост ОПЕРАТОР и потребителите на сигнал от кабелна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на услуги, наричани за краткост АБОНАТИ.

1.2. Тези Общи условия са разработени съгласно изискванията и в съответствие с разпоредбите на Закона за далекосъобщенията.

2. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ от ОПЕРАТОРА

2.1. ОПЕРАТОРЪТ е регистриран като далекосъобщителен оператор за предоставяне чрез мрежа на далекосъобщителна услуга разпространение на телевизионни програми и допълнителна информация.

2.2. ОПЕРАТОРЪТ използва МРЕЖАТА за осъществяване на:

– далекосъобщителни дейности на свободен режим;

– далекосъобщителни дейности, подлежащи на общо лицензиране.

2.3. ОПЕРАТОРЪТ препредава програми на радио- и телевизионни оператори, лицензирани или регистрирани по Закона за радио и телевизия (ЗРТ), както и на оператори, които не са под юрисдикцията на Република България, при условие, че програмите им са съобразени с изискванията на ЗРТ.

2.4. АБОНАТЪТ възлага, а ОПЕРАТОРЪТ приема срещу цена за присъединяване да извърши доставка на материали и елементи и да изгради абонатно отклонение до посочено място в имота на абоната и да активира заявените от абоната услуги срещу заплащане на месечен абонамент, когато АБОНАТА е заявил искане за ползване на услуга/и в мрежата на ОПЕРАТОРА или да предостави на АБОНАТА услугата On TV,когато е заявено искане за ползване на услугата извън мрежата на ОПЕРАТОРА.

2.5. ОПЕРАТОРЪТ осигурява изграждането, поддържането и използването на МРЕЖАТА и качеството на услугите в съответствие с действащото законодателство и приложимите стандарти.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА и ОТГОВОРНОСТИ на ОПЕРАТОРА

3.1. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да спазва минимален тримесечен срок, в който се запазва разпределението на програмите по честотните канали в МРЕЖАТА. Отделни радио- и телезизионни програми могат да бъдат сменяни в зависимост от техническите възможности и договорените срокове в договорите за права за препредаване.

3.2. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да спазва срок за присъединяване на АБОНАТА в МРЕЖАТА, както следва:

– при наличие на техническа възможност – до 10 /десет/ работни дни от заявяването.

– при отсъствие на техническа възможност – условията за присъединяване се договарят според конкретната ситуация.

3.3. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигурява качествена и надеждна работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощие, седем дни в седмицата, освен при възникване на извънредни обстоятелства, в резултат на които МРЕЖАТА е претърпяла повреди.ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при влошаване и/или затруднение при ползването на услугата On TV, когато АБОНАТЪТ е избрал приемането и чрез мрежа, която не е собственост на ОПЕРАТОРА.

3.4. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да започне работа по отстраняване на повредите незабавно след отпадане на причините, предизвикали повредите и да приведе МРЕЖАТА в състояние на нормална работа в следните срокове:

– за магистрална линия – до един работен ден;

– за субмагистрални и абонатни линии – до два работни дни.

Повреди по вина на АБОНАТИТЕ се отстраняват за тяхна сметка.

3.5. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да извършва редовни профилактични прегледи на МРЕЖАТА не по-рядко от веднъж на шест месеца. Когато профилактичният преглед налага достъп до имота на АБОНАТА, ОПЕРАТОРЪТ извършва предварително аудио-визуално уведомяване по служебен канал, като допълнителна информация или по друг подходящ начин /писмено или устно/ не по-късно от 48 часа преди планирания преглед.

3.6. ОПЕРАТОРЪТ може да поиска извънреден достъп до всички части на МРЕЖАТА с цел отстраняване на повреди във времето от 06.00 до 22.00 часа.

3.7. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да спазва договорения с АБОНАТА срок за технически преглед и/или отстраняване на дефекти в абонатното отклонение в имота на абоната, съобщени по инициатива на АБОНАТА.

3.8. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури телефонен пост или друг начин за приемане на съобщения и жалби от АБОНАТИТЕ за дефекти и неизправности в МРЕЖАТА.

3.9. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да води отделна книга на постъпилите от страна на АБОНАТИТЕ обаждания и писмени молби, предложения, жалби и други. В нея се съхраняват отговорите и данни за взетите решения.

3.10. ОПЕРАТОРЪТ има право да преустанови предоставянето на услугите в предвидените в тези Общи условия случаи при груби нарушения от страна на АБОНАТА, както и при неизпълнение на поетите от АБОНАТА задължения.

3.11. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да вземе всички необходими мерки за гарантиране тайната на далекосъобщенията, осъществявани чрез МРЕЖАТА и свързани с предоставяните услуги.

3.12. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира АБОНАТИТЕ, че в съответствие с изискванията на закона, предоставя МРЕЖАТА за използване от държавни органи за нуждите на националната сигурност, както и при стихийни бедствия и крупни производствени аварии.

3.13. ОПЕРАТОР има право да получи дължимите плащания за месечните абонаменти и извършените услуги.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА и ОТГОВОРНОСТИ на АБОНАТА

4.1. Да заплаща в срок всички дължими суми.

4.2. Да полага грижата на добър стопанин за абонатното отклонение и контакта, намиращи се в имота му и да не разрешава на трети лица да боравят с елементите на мрежата.

4.3. Да не извършва сам каквито и да е промени в МРЕЖАТА, включително в абонатното отклонение и контакта, както и да не използва нестандартни и/или повредени и/или произведени в нефабрични условия крайни устройства.

4.4. Да не предоставя достъп на трети лица и да не разрешава  промени в абонатното отклонение, включително да не разрешава трети лица да се присъединяват към МРЕЖАТА без знанието на ОПЕРАТОРА. Ако констатира такъв случай или в него се породи основателно съмнение за подобни действия, то той е длъжен да уведоми незабавно ОПЕРАТОРА.

4.5. При констатиране на извършени от АБОНАТА изменения в МРЕЖАТА или в абонатното отклонение на територията на имота или извън него, да заплати неустойка в размер на трикратния размер на месечния абонамент. При отказ да се плати неустойка ОПЕРАТОРЪТ е в правото си да прекрати едностранно подаването на сигнал.

4.6. Да уведомява ОПЕРАТОРА за констатирани аварии и повреди и да предоставя друга известна нему информация, имаща отношение към работата на мрежата.

4.7. Да уведоми ОПЕРАТОРА тридесет дни предварително в случай, че желае да прекрати абонамента си и да бъде окончателно отсъединен от МРЕЖАТА.

4.8. Да предостави на ОПЕРАТОРА достъп до имота си за изграждане, поддръжка и отстраняване на аварии, профилактики или други действия по МРЕЖАТА в предварително съгласувано време.

4.9. АБОНАТЪТ дава съгласието си да се ползват общи части на сградата, в която е разположен имота, включително и инфраструктурни съоръжения, с цел полагане на кабели, елементи и абонатни отклонения. АБОНАТЪТ урежда спорни въпроси със съсобствениците на идеални части от сградата сам и за своя сметка.

4.10. АБОНАТЪТ има право да бъде присъединен към МРЕЖАТА при условията и сроковете по тези общи условия.

4.11. За месеца на присъединяване/отсъединяване АБОНАТЪТ има право да заплати месечният абонамент пропорционално на времето за ползване на услугата.

4.12. АБОНАТЪТ има право да заплати сума, пропорционално на абонамента в случай, че по вина на ОПЕРАТОРА не получава повече от 10 денонощия услуги.

4.13. АБОНАТЪТ сам и за своя сметка урежда правата за програмите на „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД с наименование „Нова телевизия”,„Диема”, Диема Фемили”, „Кино Нова”, „Нова спорт”, „Диема Спорт” и „Диема Спорт 2”.

4.14 АБОНАТ, който не е титуляр на съществуващата на адреса фиксирана услуга, чрез която се получава On TV, следва да осигури съгласие от титуляра на абонамента на ползваната фиксирана услуга и носи отговорност за всички вреди, които ОПЕРАТОРА поняся в резултата на неизпълненеито на това задължение.

4.15  При ползване на услугата On TV през чужда мрежа, АБОНАТА сам подсигурава необходимата свързаност със скорост не по-малка от 20Mbps и 30mSek. времезакъснение до сървъра, предоставящ свързаността. В противен случай не е гарантирано получаването на постоянен поток информация и може да се наблюдава накъсване на ТВ сигнала, като това е извън отговорностите на ОПЕРАТОРА.

5. НАЧИН и СРОКОВЕ за ПЛАЩАНЕ на УСЛУГИТЕ

5.1. ОПЕРАТОРЪТ определя с тарифа цените на услугите.

5.2. В процеса на изграждане на МРЕЖАТА, ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото, при възникване на определени обстоятелства и/или важни икономически и технологични причини, при рекламни кампании и по своя преценка, да предоставя едностранно, по изключение и временно отстъпки от цените за присъединяване и предлаганите далекосъобщителни услуги на определени групи абонати в обособени райони. Предоставените временно отстъпки не изменят определените с тарифата цени.

5.3. При подаване на заявление АБОНАТЪТ заплаща цената за присъединяване към МРЕЖАТА, както и цената за допълнителен брой абонатни отклонения и контакти.

5.4. Далекосъобщителни услуги, които не се остойностяват според обема на потреблението се заплащат от АБОНАТА ежемесечно до последния работен ден на месеца, предхождащ месеца за който се отнасят, чрез плащането на месечен абонамент.

5.5. При условие, че са изградени повече от един абонатни контакти на територията на имота на АБОНАТА, абонамента за всеки абонатен контакт след първия се определя с тарифата на ОПЕРАТОРА.

5.6. Ако взаимоотношенията между страните са били прекратени, независимо от причините за прекратяването и АБОНАТЪТ пожелае отново присъединяване към МРЕЖАТА, то това става при условията на действащата към момента тарифа.

5.7. АБОНАТЪТ заплаща пълната актуална цена за присъединяване към МРЕЖАТА при ново заявление за възстановяване на подаването на сигнал след едностранно прекратяване на взаимоотношенията от страна на ОПЕРАТОРА поради неплащане на дължими суми.

АБОНАТЪТ не се освобождава от задължението да плати неиздължени суми и неустойки за минал период.

6. РЕД за ИЗМЕНЕНИЕ на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. ОПЕРАТОРЪТ може да изменя тези Общи условия по реда на тяхното приемане.

7. РЕШАВАНЕ на СПОРОВЕ и ПРЕКРАТЯВАНЕ на ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

7.1. ОПЕРАТОРЪТ може да прекрати едностранно, без предизвестие подаването на сигнал, ако АБОНАТЪТ:

– не заплати в срок абонамента за един месец;

– не преустанови констатирани нарушения, за които е бил надлежно уведомен и поканен да прекрати нарушението.

7.2. В случай на промяна, изменение и допълнение на тези Общи условия, извършени по установения ред и неприемане от страна на АБОНАТА на новите, изменените и допълнените Общи условия, АБОНАТЪТ може едностранно да прекрати взаимоотношенията. Прекратяването се извършва по общия ред. Прекратяването не освобождава АБОНАТА от задължението за плащане на дължими към ОПЕРАТОРА суми.

7.3. Възникнали спорове между страните се решават чрез преговори, а ако това е невъзможно, всяка от тях има право да се обърне за разрешаване на спора от компетентния съд.

7.4. Взаимоотношенията между ОПЕРАТОРА и АБОНАТА се прекратяват с прекратяване на подаване на услугата и/или отсъединяване от МРЕЖАТА при следните случаи:

– по взаимно съгласие на страните;

– с едностранно прекратяване на подаването на сигнал в предвидените в тези Общи условия случаи;

– с едномесечно писменно предизвестие от страна на АБОНАТА, преди изтичане срока на договора.

7.5 Ако абонатът (физическо лице) едностранно прекрати договора преди изтичане на договорения срок, той дължи неустойка в размер на месечните абонаменти за услугата(ите) по техния стандартен размер, без отстъпка, до изтичане на договорения период, но не повече от трикратния им размер. Ако абонатът (юридическо лице) едностранно прекрати договора преди изтичане на договорения срок, той дължи неустойка в размер на месечните абонаменти за услугата(ите) по техния стандартен размер, без отстъпка, до изтичане на договорения период.

8. Други условия

8.1. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за влошено качество на услугите, дължащо се на неправомерни действия по мрежата на трети лица. Подобни действия или нарушения се отстраняват от ОПЕРАТОРА със съдействието на АБОНАТИТЕ.

8.2. ОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки и обезщетения за спиране предоставянето на услугите, дължащи се на причини, за които ОПЕРАТОРА не отговаря.

9. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

9.1. При възникване на обстоятелства, които не са регламентирани в тези Общи условия и при тълкуването и прилагането им се прилага българското законодателство.

Тези Общи условия са приети със заповед на ОПЕРАТОРА и влизат в сила от 01.11.2021г.

 

ДС Корпорейшън ЕООД – предприятие осъществяващо обществени електронни съобщения и предоставящо услуга „Достъп до Интернет“

В изпълнение на чл.4 от Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на съвета от 25 ноември 2015 г. За определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

 1. ДС Корпорейшън ЕООД не прилага мерки за управление на трафика;
 2. ДС Корпорейшън ЕООД не ограничава обема, скоростта или друг параметър на качеството на услугата;
 3. Останалите услуги, предоставяни от ДС Корпорейшън ЕООД не се отразяват върху услугата „Достъп до Интернет“;
 4. Ясно и точно обяснение относно обичайно наличната, максималната и рекламирана скорост за изтегляне и качване на услугите достъп до Интернет е включена като Приложение към договора на крайния протребител и описана по-долу;
 5. В случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели за скоростта на услугата за достъп до Интернет или други параметри на качеството на услугата, всеки потребител може:
  1. да се обади на ДС Корпорейшън ЕООД на телефон 0700 19933 или изпрати съобщение на електронна поща: office@dcc.bg
  2. Да изпрати съобщение на Комисия за защита на потребителите: https://kzp.bg/
  3. Да изпрати съобщение на Комисия за регулиране на съобщенията: https://crc.bg/bg/rubriki/271/jalbi
Интернет скорости Рекламирана
скорост
Минимална
скорост
Обичайно
налична
скорост
Максимална
скорост
Домашна, до 50Mbps на
сваляне / до 50 Mbps на
качване
50 Mbps на
сваляне
1 Mbps на
сваляне
50 Mbps на
сваляне
50 Mbps на
сваляне
Домашна, до 50Mbps на
сваляне / до 50 Mbps на
качване
50 Mbps на
качване
1 Mbps на
качване
50 Mbps на
качване
50 Mbps на
качване
Домашна, до 100 Mbps на
сваляне / до 100 Mbps на
качване
100 Mbps на
сваляне
1 Mbps на
сваляне
100 Mbps на
сваляне
100 Mbps на
сваляне
Домашна, до 100 Mbps на
сваляне / до 100 Mbps на
качване
100 Mbps на
качване
1 Mbps на
качване
100 Mbps на
качване
100 Mbps на
качване
Домашна, до 200 Mbps на
сваляне / до 200 Mbps на
качване
200 Mbps на
сваляне
1 Mbps на
сваляне
200 Mbps на
сваляне
200 Mbps на
сваляне
Домашна, до 200 Mbps на
сваляне / до 200 Mbps на
качване
200 Mbps на
качване
1 Mbps на
качване
200 Mbps на
качване
200 Mbps на
качване
Домашна, до 500 Mbps на
сваляне / до 500 Mbps на
качване
500 Mbps на
сваляне
1 Mbps на
сваляне
500 Mbps на
сваляне
500 Mbps на
сваляне
Домашна, до 500 Mbps на
сваляне / до 500 Mbps на
качване
500 Mbps на
качване
1 Mbps на
качване
500 Mbps на
качване
500 Mbps на
качване
Домашна, до 40 Mbps на
сваляне / до 4 Mbps на
качване
40 Mbps на
сваляне
0.5 Mbps
на
сваляне
40 Mbps на
сваляне
40 Mbps на
сваляне
Домашна, до 40 Mbps на
сваляне / до 4 Mbps на
качване
4 Mbps на
качване
0.5 Mbps на
качване
4 Mbps на
качване
4 Mbps на
качване
Домашна, до 50 Mbps на
сваляне / до 4 Mbps на
качване
50 Mbps на
сваляне
0.5 Mbps на
сваляне
50 Mbps на
сваляне
50 Mbps на
сваляне
Домашна, до 50 Mbps на
сваляне / до 4 Mbps на
качване
4 Mbps на
качване
0.5 Mbps на
качване
4 Mbps на
качване
4 Mbps на
качване

По технология LAN (FTTH) се предоставят следните скорости:

– Домашна, до 50 Mbps на сваляне / до 50 Mbps на качване;
– Домашна, до 100 Mbps на сваляне / до 100 Mbps на качване;
– Домашна, до 200 Mbps на сваляне / до 200 Mbps на качване;
– Домашна, до 500 Mbps на сваляне / до 500 Mbps на качване;

По технология Docsis се предоставят следните скорости:

– Домашна, до 40 Mbps на сваляне / до 4 Mbps на качване.
– Домашна, до 50 Mbps на сваляне / до 4 Mbps на качване.

Ние предоставяме БЕЗПЛАТНО Ethernet RJ45 10/100/1000Base-T интерфейс, към който ПОТРЕБИТЕЛЯ може да
свърже всяко свое устройство – компютър или рутер.
Всички интерфейси са описани в „Технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните
електронни съобщителни устройства“ в нашият сайт.

 

Правила и мерки в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120

Постигнати параметри за 2023г

Политика за поверителност и защита на личните данни